Vision

Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Mål

Att samla Sveriges främsta parker och trädgårdar i en gemensam satsning för att sätta Sverige på kartan som trädgårdsturistland.

Syfte

– Att profilera Sverige som trädgårdsturistland

– Att öka parkernas och trädgårdarnas konkurrenskraft

– Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

– Att öka kunskapen om och intresset för det gröna kulturarvets betydelse